کارگروه باشگاه

کارگروه مدیریتی باشگاه گرشا متشکل ست از
موسس باشگاه: آقای ابوالفضل توکل
مدیران داخلی: آقای مسعود تشکری
سرکار خانم معصومه دلبری
مربی آقایان: آقای ابوالفضل تقدسی
مربی بانوان : سرکار خانم مریم محمودی